รายละเอียดขอใช้รถยนต์
หน่วยงานที่ขอใช้รถ กลุ่มอำนวยการ
เรื่องที่ขอไปราชการ ทำข่าว
สถานที่ไปราชการ เครือข่ายที่11
ผู้ขอใช้รถ นาย Saroj Muangngarm   เบอร์โทร xxx-xxxx-xxx
รถที่ให้บริการ กระบะฟอร์ด หลังคาประทุน บน 1921 ศรีสะเกษ
วันที่ใช้รถ 21-06-2562  ถึง  21-06-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 09:30:00 - 17:30:00
พขร นาย ธนพิพัฒน์ เอกบุญฤทธื์   เบอร์โทร  0986274935
บันทึก / ชื่อผู้อนุมัติรถ นาง ลัดดาวัลย์ ศิริสวัสดิ์  
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-06-21 10:37:10
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก