รายละเอียดขอใช้รถยนต์
หน่วยงานที่ขอใช้รถ กลุ่มอำนวยการ
เรื่องที่ขอไปราชการ ทำข่าว
สถานที่ไปราชการ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17
ผู้ขอใช้รถ นาย Saroj Muangngarm   เบอร์โทร xxx-xxxx-xxx
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 21-06-2562  ถึง  21-06-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:30:00 - 16:30:00
พขร นาย ธนพิพัฒน์ เอกบุญฤทธื์   เบอร์โทร  0986274935
บันทึก / ชื่อผู้อนุมัติรถ นาง ลัดดาวัลย์ ศิริสวัสดิ์  
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นาย a

2.นาย b

3.c

4.e

5.f

6.g

7.h

8.i

9.j

10.k

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-06-21 10:47:30
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก