รายละเอียดขอใช้รถยนต์
หน่วยงานที่ขอใช้รถ กลุ่มอำนวยการ
เรื่องที่ขอไปราชการ ทำข่าว
สถานที่ไปราชการ เครือข่ายที่8
ผู้ขอใช้รถ นาย Saroj Muangngarm   เบอร์โทร xxx-xxxx-xxx
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 27-06-2562  ถึง  27-06-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:30:00 - 15:00:00
พขร นาย ธานิทร์ อินทะพันธ์   เบอร์โทร 0878761959
บันทึก / ชื่อผู้อนุมัติรถ นาง ลัดดาวัลย์ ศิริสวัสดิ์  
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นาย a

2.นาย b

3.นาย c

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-06-25 09:55:19
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก