รายละเอียดขอใช้รถยนต์
หน่วยงานที่ขอใช้รถ กลุ่มอำนวยการ
เรื่องที่ขอไปราชการ test
สถานที่ไปราชการ test
ผู้ขอใช้รถ นาย Saroj Muangngarm   เบอร์โทร xxx-xxxx-xxx
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 26-06-2562  ถึง  26-06-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 09:30:00 - 13:00:00
พขร
บันทึก / ชื่อผู้อนุมัติรถ
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นาย a

2.นาย b

3.นาย c

ผลการอนุมัต รอดำเนินการ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-06-25 10:51:08
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก