รายละเอียดขอใช้รถยนต์
หน่วยงานที่ขอใช้รถ กลุ่มอำนวยการ
เรื่องที่ขอไปราชการ 555555555555555555555
สถานที่ไปราชการ 66666666666666666
ผู้ขอใช้รถ นาย Saroj Muangngarm   เบอร์โทร xxx-xxxx-xxx
รถที่ให้บริการ รถตู้ นข 1450 ศรีสะเกษ
วันที่ใช้รถ 28-06-2562  ถึง  28-06-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:30:00 - 16:00:00
พขร นาย ธนพิพัฒน์ เอกบุญฤทธื์   เบอร์โทร  0986274935
บันทึก / ชื่อผู้อนุมัติรถ นาง ลัดดาวัลย์ ศิริสวัสดิ์  
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นาย a

2.นาย b

3.c

4.e

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-06-25 11:11:53
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก