รายละเอียดขอใช้รถยนต์
หน่วยงานที่ขอใช้รถ กลุ่มอำนวยการ
เรื่องที่ขอไปราชการ 6666
สถานที่ไปราชการ 333333333333
ผู้ขอใช้รถ นาย Saroj Muangngarm   เบอร์โทร xxx-xxxx-xxx
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 29-06-2562  ถึง  29-06-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 09:30:00 - 15:00:00
พขร
บันทึก / ชื่อผู้อนุมัติรถ
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นาย a

2.นาย b

3.c

ผลการอนุมัต รอดำเนินการ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-06-25 14:12:56
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก